نام و نام خانوادگی:
دکتر سید علی موسوی زاده
Name & Family:
Dr. Ali Mousavi Zadeh
سمت دانشگاهی:
مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات
University officials:
Director of Research Development and Research Evaluation
رشته تحصیلی:
Field of Study:
مرتبه ی علمی:
دانشیار
Academic Positions:
Associate Professor
آدرس ایمیل:
Email Addr:
وب سایت:
WebSite Addr:

Sidebar