بخش امانت

این بخش محلی برای نگهداری، امانت دهی، تمدید و رزرو منابع اطلاعاتی به کاربران می باشد. همچنین بررسی و پیگیری برگشت منابع و بررسی و پیگیری برگشت منابع وبررسی مخزن به منظور قفسه خوانی و وجین کردن مجموعه بر عهده این بخش می باشد.


بخش خدمات فنی

این بخش وظیفه فهرست نویسی و آماده سازی مجموعه کتاب های فارسی، انگلیسی را به عهده دارد. آماده سازی و برگه آرایی منابع سازماندهی شده نیز در این بخش انجام می شود. فهرست نویسی کتابها در این بخش مطابق قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن و بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا و با استفاده از گسترش های رده بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

بخش تامین منابع اطلاعاتی

این بخش مسئولیت انتخاب، سفارش و تهیه منابع کتابخانه ای شامل کتاب، نشریات (نشریات چاپی و الکترونیکی) را از طریق خرید، مبادله و اهدا را بر عهده دارد. انتخاب منابع اطلاعاتی مورد نیاز از طریق شورای انتخابات صورت می پذیرد. اعضای این شورا عبارتند از معاون پژوهشی، رئیس کتابخانه مرکزی، مسئول سفارشات و نماینده تام الاختیار هر دانشکده که از میان اعضای هیئت علمی انتخاب می شود. کلیه تصمیمات شورا به گروههای آموزشی و اعضای هیئت علمی منتقل و نظرات آنها جمع آوری می شود. پس از رسیدن درخواست ها و اعلام نیاز گروهها از طریق این شورا کتابخانه مرکزی بر اساس سیاست ها و بودجه و سهمیه اختصاص یافته به هر گروه اقدام به گزینش نهایی و تهیه مواد مورد نیاز می نمایند.

بخش مرجع و نشریات

این بخش به سفارش، تهیه و دریافت نشریات ادواری داخلی و خارجی می پردازد. در بخش مرجع کتابخانه مرکزی دایره المعارف ها، فرهنگ ها، چکیده نامه ها، نمایه ها و هم چنین پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی نگهداری می شود. بخش مرجع به صورت نظام قفسه باز اداره می شود. منابع موجود در این بخش به امانت داده نمی شود.

Sidebar