دکتر محمد ملک زاده
نام و نام خانوادگی:
دکتر محمد ملک زاده
Name & Family:
Dr. Mohammad Malek zadeh
سمت دانشگاهی:
مدیر اطلاع رسانی پزشکی
University officials:
Director of Medical Informatics
رشته تحصیلی:
PhD روانشناسی سلامت
Field of Study:
PhD in Health Psychology
مرتبه ی علمی:
استادیار
Academic Positions:
Assistant Professor
آدرس ایمیل:
addr@yums.ac.ir
Email Addr:
addr@yums.ac.ir

Sidebar