دکتر محمد ملک زاده
نام و نام خانوادگی:
دکتر محمد ملک زاده
Name & Family:
Dr. Mohammad Malek zadeh
سمت دانشگاهی:
مدیر اطلاع رسانی پزشکی
University officials:
Director of Medical Informatics
رشته تحصیلی:
PhD روانشناسی سلامت
Field of Study:
PhD in Health Psychology
مرتبه ی علمی:
استادیار
Academic Positions:
Assistant Professor
آدرس ایمیل:
addr@yums.ac.ir
Email Addr:
addr@yums.ac.ir

وظایف مدیر گروه اطلاع رسانی و تامین منابع علمی:

1- تامین منابع علمی دانشگاه اعم از چاپی والکترونیکی به ویژه پایگاههای اطلاعاتی در قالب کنسرسیوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2-آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای تابعه دانشکده ای و بیمارستانی از طریق برگزاری کارگاههای کتابدار بالینی و پژوهشی و افزایش سواد اطلاعاتی.

3- مدیریت جامع نرم افزارهای بکار گرفته شده در مراکز اطلاع رسانی دانشکده ای و بیمارستانی واحدهای تابعه.

4- کنترل، نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع رسانی واحدهای تابعه دانشکده ای و بیمارستانی.

5- انجام مداخلات لازم جهت استقرار کتابدار بالینی در مراکز درمانی.

6- انجام مداخلات لازم جهت استقرار کتابدار پژوهشی در مراکزآموزشی.

وظایف گروه اطلاع رسانی پزشکی وتامین منابع:

همکاری مستمر در بررسی و تدوین خط مشی و سیاستهای کلی اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه

اخذ آمار و بررسی عملکرد واحد های اطلاع رسانی پزشکی مستقر در دانشکده ها و بیمارستان ها

استقرار و بروز رسانی سامانه های جامع اطلاعات مقالات ، پایان نامه ها

تعامل و همکاری با مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت متبوعه و کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

تدوین شاخصهای ارزشیابی و رتبه‌بندی محتوایی وب سایت های کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی مستقر در دانشکده ها و بیمارستان ها

نظارت و ارزشیابی وب سایت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی مستقر در دانشکده ها و بیمارستان ها

مدیریت و برگزاری کارگاه ها و همایش های آموزشی مرتبط یا حوزه اطلاع رسانی پزشکی

همکاری با دانشگاه های قطب منطقه ای

تامین منابع و بانکهای اطلاعاتی الکترونیک مورد نیاز جامعه محققین حوزه سلامت

تعامل با ناشرین و کارگزاران منابع اطلاعاتی

همکاری با ناشرین در راستای برگزاری نمایشگاه کتاب

آینده پژوهی در حوزه کتابداری سلامت در سطح دانشگاه در راستای تدوین چشم اندازهای قابل دستیابی

Sidebar