صفحه اصلی معاونت پژوهشی

دکتر سید علی موسوی زاده
نام و نام خانوادگی:
دکتر سید علی موسوی زاده
Name & Family:
Dr. Ali Mousavizadeh
سمت دانشگاهی:
مدیر آمار و IT
University officials:
Director of Statistics and Information Technology
رشته تحصیلی:
PhD اپیدمیولوژی
Field of Study:
PhD in Epidemiology
مرتبه ی علمی:
استادیار
Academic Positions:
Assistant Professor
آدرس ایمیل:
.
Email Addr:
Mousavizadeh.ali@yums.ac.ir