به منظور تعیین خط مشی، نحوه پذیرش، چاپ و نشر کتاب ،انعقاد قرارداد، تعیین حقوق صاحبان اثر، قیمت گذاری، فروش، اهدا و نظایر آن شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشگی یاسوج تشکیل شد. تعداد اعضای این شورا 7 نفر است که از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه که آشنا به امور نشر و کتاب شناسی هستند و معمولا خود دارای تالیفات یا ترجمه ها می باشند توسط معاونت پژوهشی انتخاب شده اند. ریاست این شورا معاون پژوهشی دانشگاه می باشد.

Sidebar