آدرس: خیابان دکتر جلیل، پردیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، طبقه سوم کمیته انتشارات دانشگاه

تلفن:  07412235143 (آقای داریوش سالاری)

Sidebar