صفحه اصلی معاونت پژوهشی


نام و نام خانوادگی:
دکتر محمد مهدی بانشی
Name & Family:
Dr Mohammad Mehdi Baneshi
سمت دانشگاهی:
مدیر توسعه ی فناوری سلامت
University officials:
Director of Health Technology Development
رشته تحصیلی:
Field of Study:
مرتبه ی علمی:
دانشیار
Academic Positions:
آدرس ایمیل:
Email Addr:
وب سایت:
WebSite Addr: