صفحه اصلی معاونت پژوهشی

آدرس معاونت: یاسوج ، بلوار شهید مطهری ، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، معاونت پژوهش و فناوری

تلفکس معاونت: 07413346079

تلفن معاونت: 07413346078