تلفن تماس معاونت: 07433346078
شماره فکس معاونت : 04733346079
آدرس ایمیل معاونت: en@yums.ac.ir
آدرس: بلوار شهید مطهری - ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج - معاونت تحقیقات و فناوری

 

Sidebar